Darbo grupės

CENTRO TARYBA

 

Siekia plėtoti bendradarbiavimą – šeima, centras, visuomenė; aktyviai dalyvauti sprendžiant centro veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją priimti sprendimus bei atlikti visuomeninę centro valdymo priežiūrą.

Pirmininkė: Rasa Asminavičienė, mokytoja

Sekretorė: Diana Trinkūnienė, mokytoja konsultantė

Nariai: Olga Venislovienė, mokytoja

           Violeta Aleknaitė, auklėtoja,

           Daiva Prakapienė, vyr. buhalterė,

           Julius Dautartas, visuomenės atstovas,

           Egidijus Manikas, tėvų atstovas,

           Edmundas Vinskevičius, tėvų atstovas,

           Jūratė Laučienė, tėvų atstovė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Siekia aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo centre klausimus, centro ugdymo turinio, atitinkančio centro tikslus ir uždavinius,  formavimo ir įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo(si) rezultatus ir mokinių pasiekimų vertinimą, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; svarsto centro švietimo programų, ugdymo planų įgyvendinimo, optimalių ugdymo sąlygų sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo klausimus; diskutuoja dėl centro veiklos programos, pritaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimui.

Pirmininkas:  Petras Leikauskas, direktorius.

Sekretorė: Diana Trinkūnienė, mokytoja konsultantė.

Nariai: skyrių vedėjai, visi centre dirbantys mokytojai, auklėtojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, psichologai, socialinis pedagogas, mokytojai konsultantai, logopedai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Siekia užtikrinti centro mokinių ugdymo organizavimą, atsižvelgiant į specialiuosius ir socialinius poreikius, bendruomenės švietimą, prevencinę veiklą ir krizinių situacijų valdymą bei fiziškai ir psichologiškai saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą.

Pirmininkė: Birutė Krasuckienė, Ugdymo skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotoja: Rasa Ramanauskienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.

Nariai: Kristina Raščiuvienė, Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

           Rima Makočiūnaitė, mokytoja,

           Palma Davainytė, auklėtoja,

           Ramūnas Jukna, psichologas,

           Laima Baliūnienė, mokytoja,

           Ingrida Antanaitienė, socialinė pedagogė.

 

 MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Skatina mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus tobulinti savo kompetencijas, sudaro sąlygas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams siekti karjeros ir įgyti  kompetencijas ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

Pirmininkas: Petras Leikauskas, direktorius.

Sekretorė: Rasa Ramanauskienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.

Nariai: Kristina Raščiuvienė, Nefoprmaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

            Birutė Krasuckienė, Ugdymo skyriaus vedėja,

            Svetlana Poliakova, auklėtoja,

            Sigita Indriekienė, mokytoja,

            Aušra Gabrėnienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė

 

METODINĖ TARYBA

 

Padėti ir skatinti mokytojus kelti savo kvalifikaciją, siekti naujų kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, skatinti bendravimą ir gerosios patirties sklaidą.

Pirmininkė: Kristina Raščiuvienė, Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja.

Sekretorė: Rasa Ramanauskienė, Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.

Nariai: Birutė Krasuckienė, Ugdymo skyriaus vedėja,

            Gaiva Abromavičienė, mokytoja,

            Rasa Asminavičienė, mokytoja,

            Ramūnas Jukna, psichologas,

            Jovita Matkevičienė, mokytoja,

            Ineta Šukienė, auklėtoja,

            Dalia Židonienė, mokytoja.

 CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Vadovas    Petras Leikauskas, direktorius.   

Nariai :  Kristina Raščiuvienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

              Birutė Krasuckienė, ugdymo skyriaus vedėja,

              Rasa Ramanauskienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja,

              Rasa Asminavičienė, mokytoja,

              Laimutė Tautkevičienė, logopedė,

              Asta Kriščiūnienė, mokytoja,

              Diana Trinkūnienė, mokytoja konsultantė,

              Rūta Rumbutienė, auklėtoja.