Darbo grupės

CENTRO TARYBA

 

Siekia plėtoti bendradarbiavimą – šeima, centras, visuomenė; aktyviai dalyvauti sprendžiant centro veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją priimti sprendimus bei atlikti visuomeninę centro valdymo priežiūrą.

Pirmininkė: Rasa Asminavičienė, mokytoja

Sekretorė: Diana Trinkūnienė, mokytoja 

Nariai: Olga Venislovienė, mokytoja

           Violeta Aleknė, auklėtoja,

           Aldona Jasinevičienė, švietimo aprūpinimo skyriaus vedėja.

           

 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Siekia aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo centre klausimus, centro ugdymo turinio, atitinkančio centro tikslus ir uždavinius,  formavimo ir įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo(si) rezultatus ir mokinių pasiekimų vertinimą, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; svarsto centro švietimo programų, ugdymo planų įgyvendinimo, optimalių ugdymo sąlygų sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo klausimus; diskutuoja dėl centro veiklos programos, pritaria ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimui.

Pirmininkas:  Petras Leikauskas, direktorius.

Sekretorė: Diana Trinkūnienė, mokytoja.

Nariai: skyrių vedėjai, visi centre dirbantys mokytojai, auklėtojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, psichologai, socialinis pedagogas, mokytojai konsultantai, logopedai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

 

Siekia užtikrinti centro mokinių ugdymo organizavimą, atsižvelgiant į specialiuosius ir socialinius poreikius, bendruomenės švietimą, prevencinę veiklą ir krizinių situacijų valdymą bei fiziškai ir psichologiškai saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą.

Pirmininkė: Rasa Ramanauskienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja,

Pirmininko pavaduotoja: Birutė Krasuckienė, ugdymo skyriaus vedėja,

Sekretorė: Kristina Raščiuvienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

Nariai:  Laimutė Tautkevičienė, logopedė,

             Ingrida Antanaitienė, socialinė pedagogė,

             Dovilė Šukienė, psichologė,

             Artūras Mažeika, mokytojas,

             Ineta Šukienė, auklėtoja.

 

 MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 

Skatina mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus tobulinti savo kompetencijas, sudaro sąlygas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams siekti karjeros ir įgyti  kompetencijas ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją.

Pirmininkas: Petras Leikauskas, direktorius.

Sekretorė: Rasa Ramanauskienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja.

Nariai: Kristina Raščiuvienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

            Birutė Krasuckienė, ugdymo skyriaus vedėja,

            Svetlana Poliakova, auklėtoja,

            Sigita Indriekienė, mokytoja,

            Aušra Gabrėnienė, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyresnioji specialistė.

 

METODINĖ TARYBA

 

Padėti ir skatinti mokytojus kelti savo kvalifikaciją, siekti naujų kompetencijų, reikalingų profesinei veiklai, skatinti bendravimą ir gerosios patirties sklaidą.

Pirmininkė: Kristina Raščiuvienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

Nariai:  Petras Leikauskas, direktorius,

            Rasa Ramanauskienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja,

            Birutė Krasuckienė, ugdymo skyriaus vedėja,

            Gaiva Abromavičienė, mokytoja,

            Rasa Asminavičienė, mokytoja,

            Jovita Matkevičienė, mokytoja,

            Ineta Šukienė, auklėtoja,

            Dalia Židonienė, mokytoja,

            Diana Trinkūnienė, mokytoja.

 CENTRO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Pirmininkė:  Diana Trinkūnienė, mokytoja.   

Nariai :  Petras Leikauskas, direktorius,

              Kristina Raščiuvienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

              Birutė Krasuckienė, ugdymo skyriaus vedėja,

              Rasa Ramanauskienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja,

              Rasa Asminavičienė, mokytoja,

              Ligita Kliukienė, mokytoja,

              Sigita Indriekienė, mokytoja.