Įsivertinimas

Centro veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m.

Apklausos apie vidinį centro bendradarbiavimą ataskaita

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro veiklos kokybės įsivertinimas 2018 m.

Informacija ir įsivertinimo etapai

Plačiojo įsivertinimo ataskaita

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro veiklos kokybės įsivertinimas 2016 – 2017 m. m.

Tikslas: Atlikti centro veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

 1. Rinkti, apdoroti, analizuoti, įforminti centro veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 2. Bendradarbiauti su centro taryba analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.
 3. Remiantis centro veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, ruošti rekomendacijas centro veiklos planavimui.
 4. Iniciuoti veiklas centro veiklos tobulinimui.
 5. Stiprinti centro bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už viso centro veiklos kokybę.
 6. Teikti centro bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie įsivertinimui pasirinkto veiklos rodiklio tobulinimo rezultatus.

Centro veiklos kokybės įsivertinimo teisinė bazė

Centro veiklos įsivertinimas vykdomas remiantis LR Švietimo įstatymu, 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281, ir Švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programos, veiklos kokybės įsivertinimo metodikos patvirtinimo“, 2016 m. kovo 29 d. Nr. V-267.

Vadovaujantis Švietimo ministerijos nuostatomis 2016-2017 m. m. didžiausias dėmesys skiriamas pamokos kokybės gerinimui. Atsižvelgiant į tai, pasirinkta ir patvirtinta įsivertinimo sritis Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre  „Ugdymas ir mokymasis“.

„Ugdymo ir mokymosi“ srities savęs vertinimo tikslas – padėti nustatyti centre vykstančio ugdymo ir mokymosi ypatumus, kurie leistų informuoti centro bendruomenę apie centro pagrindinių funkcijų įgyvendinimą ir jos veiklos kokybę, taip pat suteiktų  informaciją, leidžiančią tobulinti savo veiklą.

Įsivertinimas padeda:

 • atpažinti nusistovėjusios tvarkos stipriąsias ir silpnąsias vietas,
 • sumažinti netikrumą dėl savo veiklos efektyvumo,
 • sužinoti, kas yra veiksminga,
 • gauti patvirtinimą, kad naudojama praktika yra vykusi,
 • įžvelgti poreikį veikti ir imtis pokyčių,
 • keisti požiūrį ir pripažinti tai, kaip centrą ir pamokas mato mokiniai ir jų tėvai,
 • dokumentuoti patirtį ir padaryti ją prieinamą kitiems,
 • pasinaudoti atgaliniu ryšiu savo mokymuisi,
 • efektyviai panaudoti ribotus išteklius,
 • įžvelgti naujų savo veiklos ir profesijos perspektyvų,
 • patikimai pagrįsti darbo planavimą ir sprendimų priėmimą,
 • padėti pagrindus susitarimams dėl bendrų tikslų,
 • pateikti ataskaitą apie pasiektus tikslus, savų ir pripažintų išorinių kokybės reikalavimų įvykdymą.

 Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės veiklos planas

Vertinimo metodai: anketinė apklausa raštu, pamokų stebėjimas. 

Rezultatai:

 Tėvų apklausos rezultatai

 Mokytojų apklausos rezultatai

 Pamokų stebėjimo analizė

 Įsivertinimo rekomendacijos

Centro veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Vadovas:      Petras Leikauskas, direktorius.   

Nariai:           Kristina Raščiuvienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja,

                      Rasa Ramanauskienė, švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja,

                      Birutė Krasuckienė, ugdymo skyriaus vedėja,

                      Rasa Asminavičienė, mokytoja,

                      Laimutė Tautkevičienė, logopedė,

                      Asta Kriščiūnienė, mokytoja,

                      Diana Trinkūnienė, mokytoja konsultantė,

                      Rūta Rumbutienė, auklėtoja.

Veiklos kokybės įsivertinimas atliktas http://www.iqesonline.lt platformoje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centro veiklos kokybės įsivertinimas 2015-2016 m. m.

Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijos

Įsivertinimo rezultatai.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2014-2015 m. m.

Įsivertinimo rezultatai.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------