Projektai

PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

Tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

Pradžia 2017. 09 mėn. / 2018 m. 06 mėn. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTAS „NEW BALANCE“ („NAUJAS BALANSAS“)

Projekto idėja – sukurti iššūkius, kurie yra judėjimo į priekį priežastis.

Projekto šūkis – daryk ką nori daryti ir daryk tai teisingai!

Projekte dalyvauja 4 savanoriai iš Austrijos, Prancūzijos, Ispanijos.

Projekto tikslai:

• ugdyti savanorių ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų gebėjimus, įsisavinant naują patirtį besikeičiančiomis sąlygomis;

• sukurti aplinkas atviram ir tiesioginiam įgalaus ir neįgalaus jaunimo dialogui ir bendradarbiavimui, siekiant asmeninių, socialinių ir profesinių pokyčių.

• suteikti jauniems žmonėms priemones ir įrankius, sudaryti sąlygas pažinti kitą kultūrą ir pažinus įgyti gyvenime daugiau  balanso ir džiaugsmo.

Projekto siekiai:

• įtraukti savanorius į neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimo veiklas;

• skatinti jaunų žmonių pasitikėjimą savo jėgomis;

• rasti naujų draugų, su jais bendrauti, palaikyti ryšius;

• skatinti tarpkultūrinį dialogą;

• kūrybiniais metodais skatinti jaunų žmonių saviraišką ir savirealizaciją;

• įtraukti mažiau galimybių turinčius žmones į įvairias veiklas;

• įgyti kompetencijų, reikalingų tolesnei profesinei veiklai;

• lavinti gebėjimą įgytą patirtį skleisti bendraamžiams bei visai visuomenei.

Metodai – mokymasis bendrauti ir bendradarbiauti, neformalūs susitikimai/diskusijos, grupinis bei komandinis darbas, pažintinės, kūrybinės, tarpkultūrinės, praktinės veiklos, pristatymai, aktyvus mokymasis ir į(si)vertinimas, modeliavimas, simuliaciniai žaidimai, alternatyvioji komunikacija.

Projekto trukmė 2015-08-01/2016-09-30 (14 mėnesių).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS 2015 METAIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KŪRYBINIS POLĖKIS“

„Kūrybinis polėkis" – tai  suteiktas impulsas  naujų veiklų vykdymui, naujų partnerių  įtraukimui,  aktyviam dalyvavimui priimant sprendimus, įgyvendinant idėjas,  pažįstant kitą tautą, įgyjant patirties bei ją pritaikant socialiniame gyvenime. Temos, kurios bus analizuojamos projekto metu, yra diskriminacija, laisvė, kūrybiškumas, saviraiška, asmeninis tobulėjimas.

Projekto pobūdis – tarptautiniai jaunimo mainai.

Dalyvaujančios šalys – Lietuva ir Lenkija.

Pagrindinės projekto veiklos: diskusijos, kūrybinės veiklos (Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo simbolio gaminimas, pleneras „Kūrybinis polėkis“, „Istorijos fiksavimas stiklo laše“, „Energijos sūkurys”), ekstremalios veiklos stiprinančios draugystės ryšius (žygis į pelkes), sportinės veiklos (nacionalinių sporto šakų pristatymas, sporto turnyras), kalbų pamokėlės, nacionalinės veiklos, pažintinės veiklos (Vilnius, Trakai, Rumšiškės, Panevėžio neįgaliųjų įstaigos), vertinimai, refleksijos.

Metodai: darbas su informacinėmis technologijomis, informacijos paieškos, kaupimo, panaudojimo metodas, bendravimo bei komunikacijos mokymasis, neformalus mokymasis susitikimuose, interviu, darbo grupėje, komandinio darbo, diskusijų, pažintiniai metodai, aktyvieji mokymo(si) ir vertinimo metodai, kūrybiniai metodai, praktiniai užsiėmimai, simuliacijos, integraciniai žaidimai, darbų pristatymai, augmentyvinė alternatyvioji komunikacija.

Rezultatai: platesnis bendradarbiaujančių įstaigų tinklas; įgyta tarptautinio bendradarbiavimo patirtis; nauja patirtis ir išbandymai, suteikiantys daugiau pasitikėjimo savimi bei savarankiškumo; draugiškų ryšių,  naujų kontaktų, ateities bendradarbiavimui užmezgimas tarp Lietuvos ir Lenkijos ugdymo institucijų ir jose besimokančio jaunimo; tarpkultūrinis pažinimas; saviraiška per meninę ir sportinę veiklą;  geresnė komunikacija su kita kalba kalbančiais bendraamžiais; aukštesnė projekto vadovų profesinė kvalifikacija.

Projekto dalyvių ir vadovų skaičius 22

Projekto trukmė 5 mėn. (2015-05-04/ 2015-09-30).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS „STOK! PAGALVOK! PIRMYN!“ 2015 m.

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Stok! Pagalvok! Pirmyn!“ – tęstinis, centro mokiniams organizuojamas kasmet. Projekto įgyvendinimo metu, prevencinė veikla vykdoma pasitelkiant įvairius metodus, skatinant užimtumą per sportinę, meninę bei netradicinę veiklą.

Projekto tikslai:

 • Projekto veiklomis atskleisti indi­vi­du­a­lius vai­ko porei­kius, interesus, gebėji­mus,
 • Aktyvinti mokinių socia­li­za­ci­ją, akultū­ra­ci­ją ugdymo procese.
 • Stiprinti sutrikusio intelekto vaikų socialinę integraciją per tikslingą ir kryptingą netradicinę veiklą, siekiant, kad jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių elgesio;
 • Suteikti paaugliams konkrečių įgūdžių, kurių reikia norint atsispirti socialinei įtakai;
 • Skatinti socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų bei jų šeimų aktyvų dalyvavimą prevencinėje veikloje;
 • Diegiant vertybines nuostatas, ugdyti mokinių gebėjimą pasipriešinti neigiamiems socialiniams veiksniams;
 • Vykdyti prevencinę veiklą pasitelkiant įvairias veiklas, skatinant užimtumą;
 • Suteikti galimybę leisti eksperimentuoti, klysti ir taisytis;
 • Projekto dalyvius motyvuoti aktyviai kryptingai ir turiningai veiklai.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

VAIKŲ IR JAUNIMO MENINIO UGDYMO PROJEKTAS NEĮGALIŲJŲ MUZIKOS FESTIVALIS „MENO SŪKURYS“ 2015 m. 

Projekto metu organizuojamas neįgaliųjų muzikos festivalis „Meno sūkurys“, kuriame dalyviai ugdys meninius sutrikusio intelekto mokinių gebėjimus ir padės įsigilinti į dainavimo ir šokio ypatumus.

Projekto tikslas: organizuoti respublikinį tęstinį neįgaliųjų muzikos festivalį, skatinant sutrikusio intelekto mokinių iniciatyvą, kūrybišką ir originalų mąstymą, pasirengimą nugalėti iššūkius bei išradingumą.

Projekto uždaviniai:

-  plėtoti skirtingų miestų bendrų interesų vaikų ir jaunimo kultūrinį švietėjišką bendravimą ir bendradarbiavimą;

-  suteikti galimybę specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui išreikšti save scenoje;

-  sudaryti sąlygas visapusiškai neįgaliųjų muzikinei saviraiškai, ugdyti neįgaliųjų savarankiškumą;

-  pagelbėti visiems sutrikusio intelekto žmonėms integruotis į visuomenę, kuri juos priimtų, gerbtų, ir suteiktų galimybę tapti naudingais ir pilnaverčiais visuomenės nariais;

-  padėti neįgaliesiems suvokti meno krypčių ryšį bei sąveiką;

-  plėsti neįgaliųjų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS PER MOKSLO METUS „ŽINAU, KAD GALIU!“ 2015 m.

Projekto moto: būkime kartu eidami į priekį, būkime kartu, kai koja žengia atgal, bet svarbiausia  – būkime VISI kartu.

Tikslas: organizuoti veiklas užtikrinančias protinę negalią turinčių vaikų užimtumą bei socializaciją.

Uždaviniai:

 • Projekto veiklomis atskleisti indi­vi­du­a­lius vai­ko porei­kius, interesus, gebėji­mus,
 • Aktyvinti mokinių socia­li­za­ci­jos, akultū­ra­ci­jos ir švieti­mo procesuose.
 • Stiprinti sutrikusio intelekto vaikų socialinę integraciją per tikslingą ir kryptingą netradicinę veiklą, siekiant, kad jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių elgesio;
 • Suteikti paaugliams konkrečių įgūdžių, kurių reikia norint atsispirti neigiamai socialinei įtakai;
 • Skatinti socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų bei jų šeimų aktyvų dalyvavimą prevencinėje veikloje;
 • Diegiant vertybines nuostatas, ugdyti mokinių gebėjimą pasipriešinti neigiamiems socialiniams veiksniams;
 • Vykdyti prevencinę veiklą pasitelkiant įvairias veiklas, skatinant užimtumą;
 • Suteikti galimybę leisti eksperimentuoti, klysti ir taisytis;
 • Projekto dalyvius motyvuoti aktyviai kryptingai ir turiningai veiklai. 

Turinys: projekto idėja – užimti neįgaliuosius aktyvia netradicine veikla, organizuoti įvairaus pobūdžio – menines, sportines, socialines veiklas.

Projekte ypatingas dėmesys skiriamas praktinėms veikloms, kurių metu lavės mokinių socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai. Veiklose organizuojami simuliaciniai žaidimai, kurie padeda mokiniams įvaldyti realias gyvenimo situacijas (pvz. socialinių veiklų metu mokiniai modeliuos situacijas, tokias kaip – maisto pasirinkimas ir pirkimas, naudojimasis bankomatu ir t.t.). Dalyvaudami projekte Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro mokiniai pasirenka jiems labiausiai priimtiną neformaliojo ugdymo veiklą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS PROJEKTAS VASAROS STOVYKLA „AITVARAI“ 2015 m.

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras nuo 1998 m. organizuoja vasaros poilsio stovyklas sutrikusio intelekto mokiniams, kasmet  tobulindamas savo veiklą, ieškodamas geriausių būdų patenkinti šių vaikų vasaros poilsio poreikius, taikydamas naujus darbo būdus ir metodus dirbant su sutrikusio intelekto vaikais, skatindamas mokinių kūrybiškumą ir iniciatyvumą, užimdamas aktyvia veikla neįgalius vaikus.

Programos tikslas – organizuoti sutrikusio intelekto vaikų aktyvų užimtumą vasaros atostogų metu, skatinant kūrybiškumą, saviraišką, sveiką gyvenseną, skatinant sportuoti įvairiomis fizinio aktyvumo formomis bei savarankiškumo įgūdžius vasaros stovykloje „Aitvarai“.

Stovyklos „Aitvarai“ metu siekiama plėtoti mokinių laisvalaikio veiklos formų įvairovę, skatinti jų kūrybiškumą, emocinį bendravimą, bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas šių vaikų socialiniams bei savarankiškumo įgūdžiams lavinti.

Stovykloje organizuojamos netradicinės sportinės bei meninės veiklos, vykstant į ekskursijas bei pažintines išvykas, plečiamas dalyvių akiratis.

Programos uždaviniai:

 • Sudominti sutrikusio intelekto vaikus įvairiomis laisvalaikio praleidimo formomis;
 • Skatinti mokinius aktyviai veikti, palaikyti teigiamą veiklos motyvaciją, patirti saugumo jausmą stovyklos metu;
 • Lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, džiaugtis nauja patirtimi;
 • Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su vienmečiais, suaugusiais, mažesniais vaikais, jaustis visaverčiu grupės nariu;
 • Skatinti pažintinę veiklą, tyrinėti ir atrasti supantį pasaulį;
 • Skatinti neįgalių vaikų pasitikėjimą savo jėgomis, mokyti džiaugtis pasiektais rezultatais;
 • Skatinti projekto dalyvių emocinį bendravimą, kūrybinį bendradarbiavimą, socialinį kontaktą;
 •  Sudaryti vaikams saugias ir sveikas sąlygas;
 •  Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir stiprinti vaikų fizinę sveikatą;
 •  Aktyvinti sutrikusio intelekto mokinių socialinę integraciją;
 •  Užtikrinti projekto matomumą visuomenėje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „SVEIKATINIMO VIRUSAS“ 

Projekto tikslas – skatinti sutrikusio intelekto mokinius sąmoningai rūpintis savo sveikata, suteikti žinių apie fizinio aktyvumo naudą, sveiką mitybą ir jos reikšmę augančiam organizmui, įtraukti mokinius į aktyvią sportinę veiklą, vykdant neigiamo socialinės aplinkos poveikio prevenciją.

 • stiprinti sutrikusio intelekto vaikų socialinę integraciją per tikslingą ir kryptingą netradicinę veiklą, siekiant, kad jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių elgesio;
 • suteikti vaikams ir paaugliams konkrečių žinių, kurių reikia norint atsispirti socialinei įtakai, ir pagilinti žinias apie sveikatos stiprinimą;
 • suteikti žinių apie mitybos poveikį žmogaus sveikatai, formuojant teisingo maitinimosi įgūdžius ir įpročius;
 • formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir stiprinti vaikų fizinę sveikatą;
 • lavinti neįgalių vaikų motorikos įgūdžius, stiprinti jų sveikatą bei sportinės veiklos pagalba ugdyti jų savarankiškumą;
 • projekto dalyvius motyvuoti aktyviai kryptingai ir turiningai veiklai;
 • sukurti metodinę vaizdinę priemonę apie sveikos gyvensenos naudą vaikams ir jaunimui.

Projekto veiklomis centro mokiniai sudominami sveika gyvensena ir jiems suteikiama galimybė dalyvauti įdomesnėje ir įvairesnėje tokio pobūdžio veikloje. Sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turintys vaikai projekto metu užimami sportine veikla, taip gerinant jų fizinę sveikatą, formuojant sportinės veiklos naudą sveikatai. Programoje numatyti įvairūs sportiniai renginiai.

Programa siekiama apsaugoti vaikus nuo alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo, vykdant pirminę prevenciją ir ankstyvąją intervenciją centre, formuojant neigiamą vaikų ir šeimos požiūrį į psichoaktyvias medžiagas, diegiant vaikams brandžias vertybines nuostatas, sveiko gyvenimo įgūdžius, skatinant sportuoti, plėtojant popamokinę veiklą ir vaikų užimtumą laisvalaikiu. Mokiniams organizuojami prevencinės, kūrybinės veiklos renginiai, taip formuojant jų požiūrį į sveikatos išsaugojimą.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

„LET‘S ACT TOGETHER“

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centre nuo 2014 m. rugsėjo mėn. pradėtas įgyvendinti ES programos „Erasmus+“ pirmo pagrindinio veiksmo Europos savanorių tarnybos projektas „Let‘s act together“.
Projekte dešimt mėnesių dalyvaus 4 savanoriai iš Austrijos, Vokietijos, Prancūzijos ir Ispanijos. 
Projekto idėja – bendra veikla kartu, siekiant tikslų, įtraukiant naujus partnerius, aktyviai dalyvaujant, priimant sprendimus, įgyvendinant idėjas, įgyjant patirties ir ją pritaikant socialiniame gyvenime.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

,,SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ PERTVARKA, METODINIŲ CENTRŲ STEIGIMAS“

2012-2014 metais Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras dalyvavo projekte ,,Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“, finansuojamame pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr.VP3-2.2-ŠMM-09-V. 

Projekto įgyvendinimo metu, siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvų švietimą ir pagalbą kompleksinę negalią  turintiems mokiniams, modernizuotos patalpos, aprūpinta specialiosiomis mokymo priemonėmis, organizacine ir kompiuterine technika, baldais, pravesti mokymai pedagogams.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

„ALTERNATYVUSIS UGDYMAS“

2012–2015 m. mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomame ES struktūrinės paramos projekte „Alternatyvus ugdymas“, kuriame kartu su Trakų rajono Rūdiškių gimnazija ir Vilniaus Emilijos Pliaterytės  progimnazija išbandė alternatyviojo ugdymo komunikacinį modelį.

„Alternatyvaus ugdymo“ projektu buvo siekiama diegti kitokius ugdymo metodus mokyklose, išbandyti naujas veiklos modeliavimo galimybes. Komunikacinio modelio paskirtis – mokyklos ir jos struktūrinių dalių veiklos gerinimas, grindžiant jį komunikacijos koncepcija. Ši koncepcija numato, kad komunikacinio modelio įgyvendinimo metu mokyklose vykdomi ugdymo/si procesai bus praturtinami naujomis sąveikos tarp mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų mokyklos bendruomenės grupių galimybėmis.

2014 m. centro projekto komanda kartu su Trakų rajono Rūdiškių gimnazija ir Vilniaus Emilijos Pliaterytės  progimnazija savarankiškai išbandė alternatyviojo ugdymo komunikacinį modelį bei parengė metodinį leidinį „Trys mokymosi komunikuoti istorijos: komunikavimo kompetencijos ugdymo(si) mokykloje patirtis“ (Printėja, 2014).