Projektai

ERASMUS+ SAVANORIŠKOS VEIKLOS PROJEKTAS „DREAM WITH US!“ (SVAJOK SU MUMIS!)

Projekto vieta – Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centras

Dalyvaujančios šalys: Lietuva, Ispanija, Vokietija, Gruzija

Savanorių skaičius: 4

Savanoriškos veiklos trukmė: 2018-10-01/2019-06-30 (9 mėnesiai).

Projekto idėja – svajokime veikdami kartu ir kurkime iššūkius, kurie padėtų augti. Projektas - tai savanorius ir  centro mokinius apdovanojanti partnerystės kelionė, kurioje abi pusės įgyja naujos patirties. 

Įgyvendinant projektą, mokiniai bei savanoriai, nepaisant kultūrinių, kalbos, požiūrių skirtumų, kartu mokysis, atras naujus dalykus ir atras naujų patirčių. Projektu kuriama erdvė pažinimui, skatinanti visų tikslinių grupių augimą, mokymąsi ir tobulėjimą.

Savanoriams tai pati geriausia galimybė padėti kitiems, kartu realizuojant savo gabumus, talentus ir įgyjant naujos patirties bei įgūdžių. Savanoriai, įgyvendindami savo idėjas, bendraudami bei teikdami pagalbą vaikams ir jaunimui, organizuodami jiems savo iniciatyvas, įgis naujų gebėjimų ir bendražmogiškų vertybių, plės akiratį, lavins darbo komandoje bei bendravimo įgūdžius, pažins kitą šalį, kultūrą, tobulins bendravimo užsienio kalba įgūdžius.

------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“ (PROJEKTO KODAS NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

                                                                         

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.
 • Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)

Projekto metu gautos mokymo priemonės...

------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTAS „SVEIKATIADA“

Tai ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa, kuri suteikia vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu moksleiviai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien moksleiviai, bet ir mokytojai, mokyklų ir darželių administracijos darbuotojai ir tėvai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

ES PROGRAMOS ERASMUS + EUROPOS SAVANORIŲ TARNYBOS PROJEKTAS „AUKIME!“ (GROW UP!)

Dalyvaujančios šalys: LT, AT, ESP, DE, GE

Savanorių skaičius: 4

Savanoriškos veiklos trukmė: 2017-10-01/29-06-2018-06-30 (9 mėnesiai).

Projekto siekiai:

• padėti jaunimui siekti naujų galimybių, potyrių ir išbandymų;

• realizuoti savanoriams save naujoje, dar neišbandytoje srityje;

• skatinti savanorių ir mokinių pasitikėjimą savo jėgomis;

• suteikti galimybę savanoriams vykdyti įvairias edukacines veiklas ir iniciatyvas, taip tobulinant mokinių turimus socialinius įgūdžius;

• skatinti jaunų žmonių saviraišką ir savirealizaciją per neformalųjį ugdymą;

• įgyti kompetencijų, reikalingų tolesnei profesinei veiklai;

• lavinti gebėjimą įgytą patirtį skleisti bendraamžiams bei visuomenei;

• skatinti jaunų žmonių pasitikėjimą savo jėgomis bei padrąsinti juos aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

--------------------------------------------------------------------------------

ES PROGRAMOS ERASMUS+ JANIMO MOBILUMO PROJEKTAS „H.O.P.E IS R.E.A.L.“ („VILTIS TIKRA“)

Projekto pobūdis – tarptautiniai jaunimo mainai.

Projekto tikslinė grupė – sutrikusio intelekto jaunimas.

Projekto idėja – mažiau galimybių turinčio jaunimo integracija. Projekto tema įvairiapusė, ji jungia meną ir kultūrą, socialinę atskirtį, negalią bei aktyvų mažiau galimybių jaunimo dalyvavimą:

H-happiness. Džiaugsmo pajutimas kūrybiniame procese.

O-opportunity. Naujų galimybių sutrikusio intelekto jaunimui atradimas.

P-participation. Socialinis ir kultūrinis pažinimas.

E-equality. Buvimas drauge.

R-responsibility. Jaustis atsakingu už savo veiksmus.

E-expectation. Tikėjimas savimi ir viltis, kad įvyks pokyčiai.

A-action. Aktyvesnis dalyvavimas visuomenės gyvenime.

L-learning. Asmeninis tobulėjimas.

„H.O.P.E is R.E.A.L.“ - projektas, kuriame 35 dalyviai iš Ispanijos, Maltos, Lenkijos bei Lietuvos per kūrybinę veiklą bandė rasti savo tikrąjį AŠ. Dalyviai tapo atviresni, kūrybiškesni, drąsesni bei atsakingesni. Projekto metu vykdytos įvairios veiklos, kuriose įtraukta meninė išraiška, kūno kalba kaip priemonė komunikacijai plėtoti.

Projekto mainų metu dalyviai taip pat susipažino su kitų šalių kultūra, kalba, papročiais, atskleidė savo tautos ypatumus, mokėsi priimti kitos tautos atstovo požiūrį bei kultūrinę įvairovę, siekė tarpusavio supratimo, užmezgė draugystės ryšius. Projekto dalyviai ne tik geriau pažino kitą tautą, bet ir norėdami užtikrinti tautinį atstovavimą, buvo skatinami geriau pažinti savo tautos kultūrą ir ypatumus.

Dalyvavimas projekte jaunuoliams suteikė galimybę paįvairinti veiklą, įgyvendinti kūrybinius sumanymus, aktyviai ir prasmingai praleisti laiką.

Vykdyta veikla atskleidė dalyvių motyvaciją ir norą tęsti tolesnį tarptautinį bendradarbiavimą, įveikiant iššūkius ir kliūtis.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKTAS „DRAUGYSTĖS RATAS“

Specialiojo ir bendrojo ugdymo įstaigų bendradarbiavimas, įgaliųjų ir neįgaliųjų ugdytinių bendravimas per bendrus renginius, netradicines pamokas, išvykas, sportines varžybas atskleidžiant ir vystant kiekvieno vaiko gebėjimų ir siekių potencialą, siekiant išugdyti pilnateisius bei pilnaverčius visuomenės narius bei pedagogų kompetencijų tobulinimas per bendrus metodinius pasitarimus, seminarus ir kitus renginius.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS 2017 METAIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „KŪRYBINIS POLĖKIS“

„Kūrybinis polėkis" – tai  suteiktas impulsas  naujų veiklų vykdymui, naujų partnerių  įtraukimui,  aktyviam dalyvavimui priimant sprendimus, įgyvendinant idėjas,  pažįstant kitą tautą, įgyjant patirties bei ją pritaikant socialiniame gyvenime. Temos, kurios bus analizuojamos projekto metu, yra diskriminacija, laisvė, kūrybiškumas, saviraiška, asmeninis tobulėjimas.

Projekto pobūdis – tarptautiniai jaunimo mainai.

Dalyvaujančios šalys – Lietuva ir Lenkija.

Pagrindinės projekto veiklos: diskusijos, kūrybinės veiklos (Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo simbolio gaminimas, pleneras „Kūrybinis polėkis“, „Istorijos fiksavimas stiklo laše“, „Energijos sūkurys”), ekstremalios veiklos stiprinančios draugystės ryšius (žygis į pelkes), sportinės veiklos (nacionalinių sporto šakų pristatymas, sporto turnyras), kalbų pamokėlės, nacionalinės veiklos, pažintinės veiklos (Vilnius, Trakai, Rumšiškės, Panevėžio neįgaliųjų įstaigos), vertinimai, refleksijos.

Metodai: darbas su informacinėmis technologijomis, informacijos paieškos, kaupimo, panaudojimo metodas, bendravimo bei komunikacijos mokymasis, neformalus mokymasis susitikimuose, interviu, darbo grupėje, komandinio darbo, diskusijų, pažintiniai metodai, aktyvieji mokymo(si) ir vertinimo metodai, kūrybiniai metodai, praktiniai užsiėmimai, simuliacijos, integraciniai žaidimai, darbų pristatymai, augmentyvinė alternatyvioji komunikacija.

Rezultatai: platesnis bendradarbiaujančių įstaigų tinklas; įgyta tarptautinio bendradarbiavimo patirtis; nauja patirtis ir išbandymai, suteikiantys daugiau pasitikėjimo savimi bei savarankiškumo; draugiškų ryšių,  naujų kontaktų, ateities bendradarbiavimui užmezgimas tarp Lietuvos ir Lenkijos ugdymo institucijų ir jose besimokančio jaunimo; tarpkultūrinis pažinimas; saviraiška per meninę ir sportinę veiklą;  geresnė komunikacija su kita kalba kalbančiais bendraamžiais; aukštesnė projekto vadovų profesinė kvalifikacija.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS „STOK! PAGALVOK! PIRMYN!“ 

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Stok! Pagalvok! Pirmyn!“ – tęstinis, centro mokiniams organizuojamas kasmet. Projekto įgyvendinimo metu, prevencinė veikla vykdoma pasitelkiant įvairius metodus, skatinant užimtumą per sportinę, meninę bei netradicinę veiklą.

Projekto tikslai:

 • Projekto veiklomis atskleisti indi­vi­du­a­lius vai­ko porei­kius, interesus, gebėji­mus,
 • Aktyvinti mokinių socia­li­za­ci­ją, akultū­ra­ci­ją ugdymo procese.
 • Stiprinti sutrikusio intelekto vaikų socialinę integraciją per tikslingą ir kryptingą netradicinę veiklą, siekiant, kad jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių elgesio;
 • Suteikti paaugliams konkrečių įgūdžių, kurių reikia norint atsispirti socialinei įtakai;
 • Skatinti socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų bei jų šeimų aktyvų dalyvavimą prevencinėje veikloje;
 • Diegiant vertybines nuostatas, ugdyti mokinių gebėjimą pasipriešinti neigiamiems socialiniams veiksniams;
 • Vykdyti prevencinę veiklą pasitelkiant įvairias veiklas, skatinant užimtumą;
 • Suteikti galimybę leisti eksperimentuoti, klysti ir taisytis;
 • Projekto dalyvius motyvuoti aktyviai kryptingai ir turiningai veiklai.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

VAIKŲ IR JAUNIMO MENINIO UGDYMO PROJEKTAS NEĮGALIŲJŲ MUZIKOS FESTIVALIS „MENO SŪKURYS“  

Projekto metu organizuojamas neįgaliųjų muzikos festivalis „Meno sūkurys“, kuriame dalyviai ugdys meninius sutrikusio intelekto mokinių gebėjimus ir padės įsigilinti į dainavimo ir šokio ypatumus.

Projekto tikslas: organizuoti respublikinį tęstinį neįgaliųjų muzikos festivalį, skatinant sutrikusio intelekto mokinių iniciatyvą, kūrybišką ir originalų mąstymą, pasirengimą nugalėti iššūkius bei išradingumą.

Projekto uždaviniai:

-  plėtoti skirtingų miestų bendrų interesų vaikų ir jaunimo kultūrinį švietėjišką bendravimą ir bendradarbiavimą;

-  suteikti galimybę specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui išreikšti save scenoje;

-  sudaryti sąlygas visapusiškai neįgaliųjų muzikinei saviraiškai, ugdyti neįgaliųjų savarankiškumą;

-  pagelbėti visiems sutrikusio intelekto žmonėms integruotis į visuomenę, kuri juos priimtų, gerbtų, ir suteiktų galimybę tapti naudingais ir pilnaverčiais visuomenės nariais;

-  padėti neįgaliesiems suvokti meno krypčių ryšį bei sąveiką;

-  plėsti neįgaliųjų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROJEKTAS PER MOKSLO METUS „ŽINAU, KAD GALIU!“ 

Projekto moto: būkime kartu eidami į priekį, būkime kartu, kai koja žengia atgal, bet svarbiausia  – būkime VISI kartu.

Tikslas: organizuoti veiklas užtikrinančias protinę negalią turinčių vaikų užimtumą bei socializaciją.

Uždaviniai:

 • Projekto veiklomis atskleisti indi­vi­du­a­lius vai­ko porei­kius, interesus, gebėji­mus,
 • Aktyvinti mokinių socia­li­za­ci­jos, akultū­ra­ci­jos ir švieti­mo procesuose.
 • Stiprinti sutrikusio intelekto vaikų socialinę integraciją per tikslingą ir kryptingą netradicinę veiklą, siekiant, kad jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių elgesio;
 • Suteikti paaugliams konkrečių įgūdžių, kurių reikia norint atsispirti neigiamai socialinei įtakai;
 • Skatinti socialiai ir pedagogiškai apleistų vaikų bei jų šeimų aktyvų dalyvavimą prevencinėje veikloje;
 • Diegiant vertybines nuostatas, ugdyti mokinių gebėjimą pasipriešinti neigiamiems socialiniams veiksniams;
 • Vykdyti prevencinę veiklą pasitelkiant įvairias veiklas, skatinant užimtumą;
 • Suteikti galimybę leisti eksperimentuoti, klysti ir taisytis;
 • Projekto dalyvius motyvuoti aktyviai kryptingai ir turiningai veiklai. 

Turinys: projekto idėja – užimti neįgaliuosius aktyvia netradicine veikla, organizuoti įvairaus pobūdžio – menines, sportines, socialines veiklas.

Projekte ypatingas dėmesys skiriamas praktinėms veikloms, kurių metu lavės mokinių socialiniai ir savarankiškumo įgūdžiai. Veiklose organizuojami simuliaciniai žaidimai, kurie padeda mokiniams įvaldyti realias gyvenimo situacijas (pvz. socialinių veiklų metu mokiniai modeliuos situacijas, tokias kaip – maisto pasirinkimas ir pirkimas, naudojimasis bankomatu ir t.t.). Dalyvaudami projekte Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro mokiniai pasirenka jiems labiausiai priimtiną neformaliojo ugdymo veiklą.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VAIKŲ SOCIALIZACIJOS PROGRAMOS PROJEKTAS VASAROS STOVYKLA „AITVARAI“ 

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras nuo 1998 m. organizuoja vasaros poilsio stovyklas sutrikusio intelekto mokiniams, kasmet  tobulindamas savo veiklą, ieškodamas geriausių būdų patenkinti šių vaikų vasaros poilsio poreikius, taikydamas naujus darbo būdus ir metodus dirbant su sutrikusio intelekto vaikais, skatindamas mokinių kūrybiškumą ir iniciatyvumą, užimdamas aktyvia veikla neįgalius vaikus.

Programos tikslas – organizuoti sutrikusio intelekto vaikų aktyvų užimtumą vasaros atostogų metu, skatinant kūrybiškumą, saviraišką, sveiką gyvenseną, skatinant sportuoti įvairiomis fizinio aktyvumo formomis bei savarankiškumo įgūdžius vasaros stovykloje „Aitvarai“.

Stovyklos „Aitvarai“ metu siekiama plėtoti mokinių laisvalaikio veiklos formų įvairovę, skatinti jų kūrybiškumą, emocinį bendravimą, bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas šių vaikų socialiniams bei savarankiškumo įgūdžiams lavinti.

Stovykloje organizuojamos netradicinės sportinės bei meninės veiklos, vykstant į ekskursijas bei pažintines išvykas, plečiamas dalyvių akiratis.

Programos uždaviniai:

 • Sudominti sutrikusio intelekto vaikus įvairiomis laisvalaikio praleidimo formomis;
 • Skatinti mokinius aktyviai veikti, palaikyti teigiamą veiklos motyvaciją, patirti saugumo jausmą stovyklos metu;
 • Lavinti kūrybiškumą, vaizduotę, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, džiaugtis nauja patirtimi;
 • Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su vienmečiais, suaugusiais, mažesniais vaikais, jaustis visaverčiu grupės nariu;
 • Skatinti pažintinę veiklą, tyrinėti ir atrasti supantį pasaulį;
 • Skatinti neįgalių vaikų pasitikėjimą savo jėgomis, mokyti džiaugtis pasiektais rezultatais;
 • Skatinti projekto dalyvių emocinį bendravimą, kūrybinį bendradarbiavimą, socialinį kontaktą;
 •  Sudaryti vaikams saugias ir sveikas sąlygas;
 •  Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir stiprinti vaikų fizinę sveikatą;
 •  Aktyvinti sutrikusio intelekto mokinių socialinę integraciją;
 •  Užtikrinti projekto matomumą visuomenėje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMAS PROJEKTAS „SVEIKATINIMO VIRUSAS“ 

Projekto tikslas – skatinti sutrikusio intelekto mokinius sąmoningai rūpintis savo sveikata, suteikti žinių apie fizinio aktyvumo naudą, sveiką mitybą ir jos reikšmę augančiam organizmui, įtraukti mokinius į aktyvią sportinę veiklą, vykdant neigiamo socialinės aplinkos poveikio prevenciją.

 • stiprinti sutrikusio intelekto vaikų socialinę integraciją per tikslingą ir kryptingą netradicinę veiklą, siekiant, kad jie taptų kuo savarankiškesni ir mažiau priklausomi nuo aplinkinių elgesio;
 • suteikti vaikams ir paaugliams konkrečių žinių, kurių reikia norint atsispirti socialinei įtakai, ir pagilinti žinias apie sveikatos stiprinimą;
 • suteikti žinių apie mitybos poveikį žmogaus sveikatai, formuojant teisingo maitinimosi įgūdžius ir įpročius;
 • formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir stiprinti vaikų fizinę sveikatą;
 • lavinti neįgalių vaikų motorikos įgūdžius, stiprinti jų sveikatą bei sportinės veiklos pagalba ugdyti jų savarankiškumą;
 • projekto dalyvius motyvuoti aktyviai kryptingai ir turiningai veiklai;
 • sukurti metodinę vaizdinę priemonę apie sveikos gyvensenos naudą vaikams ir jaunimui.

Projekto veiklomis centro mokiniai sudominami sveika gyvensena ir jiems suteikiama galimybė dalyvauti įdomesnėje ir įvairesnėje tokio pobūdžio veikloje. Sutrikusio intelekto ir kompleksinę negalią turintys vaikai projekto metu užimami sportine veikla, taip gerinant jų fizinę sveikatą, formuojant sportinės veiklos naudą sveikatai. Programoje numatyti įvairūs sportiniai renginiai.

Programa siekiama apsaugoti vaikus nuo alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo, vykdant pirminę prevenciją ir ankstyvąją intervenciją centre, formuojant neigiamą vaikų ir šeimos požiūrį į psichoaktyvias medžiagas, diegiant vaikams brandžias vertybines nuostatas, sveiko gyvenimo įgūdžius, skatinant sportuoti, plėtojant popamokinę veiklą ir vaikų užimtumą laisvalaikiu. Mokiniams organizuojami prevencinės, kūrybinės veiklos renginiai, taip formuojant jų požiūrį į sveikatos išsaugojimą.