Teikiamos paslaugos

Konsultavimo paslaugos.

Konsultacijos kompleksinę negalią turintiems mokiniams, atsižvelgiant į jų poreikių specifiką. Individualios ir grupinės konsultacijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).

Konsultacijų teikimas kitų ugdymo įstaigų pedagogams, švietimo pagalbos specialistams.

Metodinė pagalba švietimo pagalbos specialistams, pedagogams.

Rekomendacijų rengimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo ir švietimo pagalbos klausimais.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siūlomi kvalifikacijos tobulinimo seminarai pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams pagal šias akredituotas programas:

  1. Specialiųjų priemonių naudojimas ir mokymosi aplinkos pritaikymas, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus.
  2. Sėkmingi ugdymo(si) bei pagalbos būdai mokiniui, turinčiam kompleksinių  ir autizmo spektro sutrikimų, ugdant reikalingus gyvenimui įgūdžius ir vertybines nuostatas.
  3. Alternatyviosios komunikacijos priemonės. Jų rengimas naudojant kompiuterinę „Boardmaker“ programą.
  4. Kompleksinę negalią turinčių mokinių ugdymo(si) aktualijos: inovatyvių metodų taikymas švietimo pagalbos ir neformaliojo švietimo organizavimo procese.
  5. IKT panaudojimas specialiojo ugdymo procese.
  6. Interaktyvios mokymo priemonės dirbant su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių.
  7. Psichologo darbo specifika su intelekto negalią turinčiais vaikais.
  8. Kompleksinę negalią turinčių asmenų sveikatos stiprinimas per sportinę veiklą.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėją Rasą Ramanauskienę

tel. 8 652 89680, el. paštas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠVIETIMO PAGALBOS IR KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pailgintos dienos grupė.

Veikia darbo dienomis ir mokinių atostogų metu (7.00-17.30). Čia organizuojamos įvairios veiklos.

Mokinių pavėžėjimas.

Centras turi du autobusiukus, pritaikytus vežti mokinius su judėjimo negalia.

Maitinimas.

Yra galimybė maitintis Centro valgykloje.

Apgyvendinimas Centro bendrabutyje.

Į bendrabutį priimami ne Panevėžio mieste gyvenantys mokiniai.

Biblioteka ir  kompiuterizuota skaitykla.

Aplinka pritaikyta mokiniams, turintiems judėjimo negalią.

Aprūpinimas vadovėliais, mokymo priemonėmis, kompensacine technika ir specialiosiomis priemonėmis.

Aplinkos pritaikymas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Centre teikiamos specialistų paslaugos:

Logopedų

Socialinio pedagogo

Psichologų

Gydomosios kūno kultūros mokytojų

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto

Mokytojų konsultantų